دستگاه دیونایزر (آب مقطر)

دستگاه دیونایزر آزمایشگاهی با قابلیت تولید آب فوق خالص تا میزان 0.07 میکروزیمنس و با ظرفیت تولید مختلف به منظور استفاد در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، صنایع الکترونیک و ... می باشد.

 

  • دستگاه دیونایزر (آب مقطر)
  • دستگاه دیونایزر (آب مقطر)
  • دستگاه دیونایزر (آب مقطر)
سپنتا پلیمر شریف