فیلتر های غشایی صنایع بهداشتی و دارویی

با توجه به درخواست بسیاری از صنایع جهت استفاده از فیلتر های خاص و نبود تأمین کننده این فیلتر ها در کشور، شرکت سپنتا پلیمر شریف اقدام به تولید فیلتر های پلیمری خاص جهت استفاده در صنایع بهداشتی و دارویی نموده است. این فیلتر ها توانایی تغلیط پروتین ها و جداسازی انواع مواد شیمیایی در دارو ها را دارد و با استفاده از تکنولوژی بالا مقاومت بسایر مناسبی در مقابل گرفتگی حفرات از خود نشان می دهد.

  • فیلتر های غشایی صنایع بهداشتی و دارویی
  • فیلتر های غشایی صنایع بهداشتی و دارویی
  • فیلتر های غشایی صنایع بهداشتی و دارویی
سپنتا پلیمر شریف