فیلتر های غشایی آبمیوه

استفاده از فــنآوري جداســازي غشــايي (نظيــر اســمز معكــوس، اولترافيلتراسيون و ميكروفيلتراسيون) در صنايع غذايي، رو به گسترش است لذا ميتواند جـايگزين مناسـبي در روشهـاي قديمي تغليظ، جداسازي و شفاف سازي به شمار آيد .آنچه که مشخص است غشاهای مورد استفاده در این صنعت مـواردي نظير مقاومـت بـه دماهـاي بـالا، حـلالهـاي آلـي و عوامـل مكانيكي را شامل ميشود. غشاهاي مـورد اسـتفاده بايـد بـه مشكلات بيولوژيكي و استريليزاسيون با بخـار مقـاوم باشـند به طوريكه احتمال آلودگي باكتريايي غشا بـه حـداقل برسـد. تحقيقات نشان ميدهند فيلتراسيون نهـايي موادی نظیر آب میوه ها و ماءالشـعير، ضمن عبور درشت- مولكولهاي محلـول عامـل طعـم و نيـز حفظ ويژگيهـاي فراسـودمند آن سبب جداسازي ذرات كلوئيدي عامل كدورت نظيـركمپلكس پروتئين- پليفنل، بتاگلوكان و سلولهاي مخمر ميشود. 

  • فیلتر های غشایی آبمیوه
  • فیلتر های غشایی آبمیوه
  • فیلتر های غشایی آبمیوه
سپنتا پلیمر شریف