غشاهای صنعتی MBR

 شرکت سپنتا پلیمر شریف به عنوان تنها تولید کننده غشاهای تخت صنعتی انواع غشاهای مورد نیاز صنایع آب و فاضلاب ، پتروشیمی و مدیریت پسماند شهری را در دسته بندی های میکرو فیلتراسیون، الترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس را به بازار عرضه می کند. غشاهای تخت سپنتا پلیمر شریف در صنایع تصفیه فاضلاب ، تصفیه آب خاکستری، و بازچرخانی آب برای سیستم های بیورآکتور غشایی MBR قابل استفاده می باشد.

  • غشاهای صنعتی MBR
  • غشاهای صنعتی MBR
  • غشاهای صنعتی MBR
سپنتا پلیمر شریف