غشای الترافیلتراسیون

مشخصات غشا

توضیح

عنوان

ردیف

01/0-1/0 میکرومتر

رنج اندازه حفرات

1

100-120 میکرو متر

ضخامت

2

پلی سولفون

جنس غشا

3

پلی استر

جنس بستر

4

4000

mwco

5

 
  • غشای الترافیلتراسیون
  • غشای الترافیلتراسیون
  • غشای الترافیلتراسیون
سپنتا پلیمر شریف