کاغذ پلی استر

مشخصات 

توضیح

عنوان

ردیف

80 گرم بر سانتی متر مربع

گرماژ

1

100-میکرو متر

ضخامت

2

100 درصد پلی استر

جنس

3

4 cfm/ft2

تخلخل

4

 
  • کاغذ پلی استر
سپنتا پلیمر شریف