غشای الترافیلتراسیون UF

مشخصات غشا

توضیح

عنوان

ردیف

01/0-1/0 میکرومتر

رنج اندازه حفرات

1

100-120 میکرو متر

ضخامت

2

پلی سولفون

جنس غشا

3

پلی استر

جنس بستر

4

 
  • غشای الترافیلتراسیون UF
سپنتا پلیمر شریف