دستگاه دیونایزر تولید آب فوق خالص

دستگاه دیونایزر آزمایشگاهی با قابلیت تولید آب فوق خالص با هدایت 0.01 میکروزیمنس جهت استفاده های آزمایشگاهی و پزشکی موجود می باشد.

  • دستگاه دیونایزر تولید آب فوق خالص
سپنتا پلیمر شریف